+
The Berlin Pulse > Sonderausgabe 2020

The Berlin Pulse 2020 – Sonderausgabe

Kontakt

Dr. Liana Fix
Programmleiterin
Berliner Forum Außenpolitik; Körber Policy Game; Körber Strategic Stability Initiative; The Berlin Pulse

+49 • 30 • 206 267 - 77
fix@koerber-stiftung.de
Twitter @LianaFix

Julia Ganter
Programm-Managerin
The Berlin Pulse

+49 • 30 • 206 267 - 64
ganter@koerber-stiftung.de

to top